หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถภาพทางกาย หน้า 25

Go down

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถภาพทางกาย หน้า 25

ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed May 18, 2011 7:07 pm


บรรณานุกรม

กรมพลศึกษา. (2540). การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ระดับอายุ 13-15 ปี.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
. (2543). กิจกรรมการทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์การศาสนา.
. (2545). การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพฯ :
ส่วนส่งเสริมพลศึกษา สุขภาพและนันทนาการ, สำนักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพและ
นันทนาการ กรมพลศึกษา.
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ. (2551). เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สำนักพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ และนันทนาการ. (2543). เกณฑ์ประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2551. จาก http://school.obec.go.th
…………………………………..

Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 203
Join date : 03/05/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว http://krabikrabongbd2.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ