หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเรื่องกระบี่กระบอง 16

Go down

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเรื่องกระบี่กระบอง 16

ตั้งหัวข้อ  Admin on Tue May 31, 2011 7:50 pm

บรรณานุกรม

กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง. (2539). กระบี่กระบอง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรมพลศึกษา. (2543). คู่มือการฝึกกระบี่กระบองและการตัดสิน. กรุงเทพฯ: กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและ
ฝึกอบรม สำนักพัฒนาการกีฬา กรมฯ
กรมศิลปากร. (2536). สารพันมรดกไทย. จัดพิมพ์เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพ : อัดสำเนา.
จรวยพร ธรณินทร์ และสมพร ฉ่ำเอี่ยม. (2528). คู่มือครูพลานามัย รายวิชา พ 006 ดาบสองมือ.
กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ชัชชัย โกมารทัต และประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์. (2540). หนังสือเรียนรายวิชา พ 204 พลานามัยกระบี่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.
นบน้อม อ่าวสุคนธ์ และพินิจ วงศ์สินธุ์วิเศษ. (ม.ป.ป). คู่มือกระบี่กระบอง. กรุงเทพฯ :
ดาวศิลป์การพิมพ์.
นาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2512). หนังสือกระบี่กระบอง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา.
ไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์. (2551) แผนการจัดการเรียนรู้ พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา (ดาบสองมือ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพฯ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒, อัดสำเนา.
. (2549) เอกสารประกอบการสอน วิชา พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา
(ดาบสองมือ) มัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพฯ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒, อัดสำเนา.
. (2547). ชมรมกระบี่กระบองบดินทรเดชา2. สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2551, จาก
http // www.krabikrabongbodin2.com
ฟอง เกิดแก้ว. (2527). กระบี่กระบอง. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
เลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2506). วรรณคดีอิเหนา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คลังวิทยา.

...................................................

Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 203
Join date : 03/05/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว http://krabikrabongbd2.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ